Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Kat Mülkiyeti Kanunu nedir?

Tapusu kat mülkiyetli olanları kapsayan Kat Mülkiyeti Kanunu nedir? Kat Mülkiyeti Kanunu‘nda hangi maddeler yer alır? İşte yanıtı…

24

Tapusu kat mülkiyetli olanları kapsayan Kat Mülkiyeti Kanunu nedir? Kat Mülkiyeti Kanunu‘nda hangi maddeler yer alır? İşte yanıtı…

Kat Mülkiyeti Kanunu, konusuna girmeden önce kat mülkiyeti nedir sorusunun yanıtını vermek gerekir. Kat mülkiyeti, e veya işyeri sahibi olanların, taşınmazın kendilerine ait olduğunu gösteren yasal bir belgedir. Genellikle kat mülkiyetli tapu olarak ifade edilir.

Kat Mülkiyeti, yasal çerçevede yani Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki tanımıyla, inşaatı bitmiş bir taşınmazın; daire, ofis, mağaza, dükkan, kat, depo, mahzen gibi bölümlerinden başlı başına ve ayrı ayrı kullanıma elverişli olanların o taşınmazın sahibi ya da ortakları tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu maddelerine bağlı olarak bağımsız mülkiyet ve kullanım hakkı kurabilmelerine izin verir.

2/7/1965 tarihli ve 12038 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belli başlı olarak şu maddeler yer almaktadır :

A-Kat maliklerinin görev ve sorumlulukları:

Kat maliklerinin görev ve sorumlulukları KMK’nun 18. 19. 20. 21.22 ve 23.maddelerinde belirtilmiştir.

Madde 18 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna,) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.

Madde 19 – Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. (md:8)
Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

Madde 20 (Değişik fıkra: 13.04.1983 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme (md:9) ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;

Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik fıkra: 13.04.1983 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş (md:9) hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Madde 22 (Değişik fıkra: 13.04.1983 -2814/10 md.) Kat malikinin, 20 nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira, miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.
Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir. 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 893 üncü maddesinin son fıkrası hükmü burada da uygulanır.(md:10)

(Değişik fıkra: 13.04.1983 2814/10 md.) Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir.

Madde 23 – Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması ile yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler (md:11) için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar.

Anagayrimenkulün bir kısmının harap olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için, sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla oturanların uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler.

Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan davalar mahkemeleri çok fazla meşgul etmektedir. Bu davalar en çok itirazın iptali davalarıdır. Genellikle sitelerin genel giderlere katım payı ve yakacak giderlerinin tahsili ile ilgili sorunlar çıkmaktadır.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU NEDEN ÇIKARILDI?

Bu tür alacaklar için yapılan icra takiplerine genel olarak itiraz edilmektedir. Bu itirazın iptali için Sulh hukuk Mahkemelerinde bir yıl içinde itirazın iptali davası açılmaktadır.

Bu tür sorunların çıkmasının ekonomik kültürel ve sosyal nedenleri vardır. Öncelikle toplumumuz ortak yaşama anlayış ve kültürü gelişmemiştir. Henüz daha toplu yaşamın görev ve sorumluluklarını kavrayamadık. Çoğu zaman da ekonomik gücümüz bu tür yükümlülükleri karşılayacak durumda değildir.

İşte bu yaşam tarzından kaynaklanan sorunları çözebilmek amacıyla 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çıkarılmış ,zaman zaman bu kanunda değişiklikler yapılmıştır.

 

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.